Nasza wizja

Kogeneracja częścią energetyki przyszłości

Wszyscy potrzebujemy energii i musimy ją uzyskiwać jak najefektywniej. Oprócz najpopularniejszego nośnika energii, jakim jest elektryczność, w procesach przemysłowych oraz w budynkach potrzebujemy ciepła. W typowych elektrowniach silnik cieplny nie jest w stanie przekształcić całego ciepła w energię elektryczną. Tymczasem nie możemy pozwolić sobie na marnowanie energii, jeśli mamy z powodzeniem przejść na czysty, niezawodny i przystępny cenowo system energetyczny przyszłości. Jednoczesne wytwarzanie energii w dwóch użytkowych formach – prądu elektrycznego i ciepła – możliwe jest w układach kogeneracyjnych.

Paliwo dla układów kogeneracji

Paliwem w kogeneracji nie musi być węgiel. Układy te mogą wykorzystywać:

 • paliwa gazowe, w tym odnawialne, jak biogaz czy biomasa,
 • ogniwa paliwowe, np. ze stopionym węglanem lub stałym tlenkiem,
 • czy też – teoretycznie – paliwo jądrowe.

Skojarzona gospodarka energetyczna ma więc potencjał stania się efektywnym rozwiązaniem przyszłościowym, gotowym do stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Kogeneracja a cele UE do 2050 roku

Kogeneracja umożliwi stworzenie coraz bardziej zelektryfikowanego, zrównoważonego i stabilnego systemu energetycznego, a to wszystko na drodze do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku zgodnie z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. Europa będzie więc polegać na bezpiecznej, przystępnej cenowo i przyjaznej dla klimatu energii, stawiając konsumentów w centrum uwagi, i jednocześnie stymulując konkurencyjność i wzrost gospodarczy.
Zdaniem COGEN Europe osiągnięcie tej wizji będzie wymagało ponad dwukrotnego zwiększenia do 2050 roku zdolności kogeneracji w koszyku energetycznym UE jako głównego rozwiązania tworzącego gospodarkę o zerowej emisji netto, w szczególności poprzez:

 • Połączenie sieci ciepłowniczych, elektrycznych i gazowych na poziomie lokalnym.
 • Umożliwienie zasobooszczędnej integracji różnych form energii odnawialnej.
 • Efektywne wykorzystanie źródeł energii, takich jak biomasa, gazy niskoemisyjne i odnawialne, w tym wodór, a także energia geotermalna, słoneczna, ciepło odpadowe i odpady resztkowe, przy jednoczesnym opracowaniu rozwiązań wychwytywania i utylizacji CO2.
 • Rozszerzanie elektryfikacji systemu energetycznego poprzez dostarczanie przystępnej cenowo energii tam, gdzie może być racjonalnie wykorzystywana (np. transport).
 • Umożliwienie efektywnego kosztowo przejścia na zrównoważoną energetykę, wspieranie lokalnych miejsc pracy i globalnej konkurencyjności gospodarki UE (z korzyścią dla obywateli, małych przedsiębiorstw, przemysłu i społeczności lokalnych).

Realizację tych postulatów chcemy wspierać poprzez działalność Polskiego Klubu Kogeneracji – KOGEN Polska.

Cele statutowe KOGEN Polska

Statutowe cele naszego Klubu są następujące:

 1. Promocja i rozwój skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej.
 2. Promocja rozwoju rynku energii elektrycznej i cieplnej.
 3. Przygotowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych, mających wpływ na rozwój gospodarki skojarzonej w warunkach gospodarki rynkowej.
 4. Promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie gospodarki skojarzonej.

Członkom KOGEN Polska zależy na wytwarzaniu i dostarczaniu czystej i taniej energii, która będzie dostępnej dla wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i wszelkich urządzeń. Energii, która ogrzewa, ładuje, porusza, oświetla, a przede wszystkim rozwija, aktywuje do działania i tworzenia dobra.

Kogeneracja to skojarzona gospodarka energetyczna. Skojarzona – czyli oparta na współdziałaniu różnych nośników dla lepszego efektu synergii.

Pobierz: Statut KOGEN Polska

Aktualności