Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu: II nabór wniosków 2024

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”.

 • Cel programu:

Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji dla przemysłu.

 • Nabór wniosków dotyczy poniższych rodzajów inwestycji oraz właściwych beneficjentów:
Rodzaje inwestycji Beneficjenci
 1. inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 2. elementem uzupełniającym inwestycji w pkt. 1) może być:
   • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
   • magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Wyłączone ze wsparcia są również instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 211, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.
 1. inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • ciepło odpadowe,
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 2. elementem uzupełniającym inwestycji w pkt. 1) może być:
  • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);
  • magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 50 % ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Wyłączone ze wsparcia są również instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego, a także instalacje termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie  22.04.2024 r. – 19.12.2025r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Wnioski o dofinansowanie mogą dotyczyć wyłącznie jednego rodzaju inwestycji opisanej w treści ogłoszenia i Programie.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Alokacja

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – do 2 000 000 tys. zł.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – do 1 468 000 tys. zł.

 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Dawid Karasek, e-mail: [email protected]

 

źródło: www.gov.pl