XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19.06.2023 r.

XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Klubu Kogeneracji odbędzie się 19 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w pierwszym terminie i o godz. 12:15 w drugim terminie w Warszawie w gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej: ul. Nowowiejska 21/25 (Sala 8).

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie Porządku obrad.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności Klubu w roku 2022 oraz Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiego Klubu Kogeneracji za 2022 rok.
11. Dyskusja dotycząca przedstawionych Sprawozdań.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
– zatwierdzenia Sprawozdania Rady Zarządzającej z działalności Klubu w roku 2022.
– zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i przeznaczenia zysku.
– udzielenia absolutorium członkom Rady Zarządzającej.
– zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
– udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
– przyjęcia kierunków działalności Klubu w roku 2023.
13. Sprawy różne.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
16. Zamknięcie obrad.