Walne Zgromadzenie Członków w dniu 20.05.2022 r.

W dniu 18.03.2022 r. Rada Zarządzająca KOGEN Polska podjęła uchwałę nr 3/2022 w myśl której zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 20 maja 2022 r. godz. 12:00 w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 20 maja 2022 r. jednogłośnie podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Zarządzającej V kadencji, a także jednogłośnie podjęła uchwały powołujące skład Rady Zarządzającej Klubu nowej kadencji z Prezesem, prof. dr hab. inż. Tadeuszem Skoczkowskim na czele. Dyskutowano również nad celami i zadaniami Klubu w związku z prowadzoną transformacją energetyki w kierunku dekarbonizacji i przyjęto następujące kierunki i formy działalności Klubu w roku 2022, m.in.:

 1. Promowanie rozwoju kogeneracji różnej skali jako elementu realizacji polityki energetycznej państwa w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.
 2. Ocena skutków dla kogeneracji w związku z przyjęciem nowego celu redukcji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do roku 2050.
 3. Kontynuacja współpracy z COGEN Europe i innymi instytucjami europejskimi, promującymi rozwój kogeneracji, szczególnie w zakresie roli kogeneracji w Krajowym Planie Odbudowy.
 4. Udział przedstawicieli Klubu w pracach nad udziałem Polski w nowych inicjatywach Unii Europejskiej dotyczących dekarbonizacji gospodarki i dostosowaniem polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej.
 5. Kontynuacja prac w obszarach:
  – analizy rozwoju kogeneracji różnej skali.
  – usuwania barier związanych z wdrażaniem technologii kogeneracyjnych,
  – wdrażania Dyrektywy o efektywności energetycznej oraz oceny jej skutków dla powstania źródeł małej skali.
  – wykonywania badań i analiz na zlecenie.
 6. Edukacja
 7. Ocena