Ponownie wytwórcy nie zainteresowani premią kogeneracyjną indywidualną

W naborze marcowym 2024 r. na premię kogeneracyjną indywidualną do URE nie wpłynęła ani jedna oferta. Do rozdysponowania było ponad 17 mld zł dla dużych nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż mogła zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną wynosiła 72 TWh.

To szósty (licząc od września 2021 roku) nabór, który pozostał bez rozstrzygnięcia z powodu braku zainteresowania wytwórców. Ten system wsparcia jest dedykowany jednostkom kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej równej co najmniej 50 MW.

 

Prezes URE, Rafał Gawin stwierdził: „W ramach uruchomionego w 2019 r. systemu wsparcia jednostek kogeneracyjnych obserwujemy powstawanie głównie mniejszych jednostek kogeneracji, które albo korzystają z – określanych corocznie w rozporządzeniu  ministra ds. energii – premii gwarantowanych, albo uczestniczą – w organizowanych raz na kwartał – aukcjach.  Wydaje się, że na obecnym etapie dyskusji nt. niezbędnej transformacji ciepłownictwa polskiego i jej możliwych kierunków, podejmowanie decyzji o budowaniu dużych jednostek kogeneracji opalanych gazem ziemnym będzie miało miejsce w ograniczonym zakresie.”

 

Źródło: www.ure.gov.pl